O informacji publicznej - ciekawy wyrok WSA we Wrocławiu - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O informacji publicznej - ciekawy wyrok WSA we Wrocławiu

28 maja 2018

O informacji publicznej - ciekawy wyrok WSA we Wrocławiu

Nad szeroko rozumianym zagadnieniem ,,informacji publicznej” pochylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w swoim wyroku z dnia 21 lutego 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 803/17. Sąd ten przyjął mianowicie, że aby informacja publiczna stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa – musi posiadać wartość gospodarczą, stąd też nie można odmówić jej udostępnienia tylko na tej podstawie, że podmiot zobowiązany do jej ujawnienia nie chciał tego uczynić. W niniejszej sprawie pewna gmina zwróciła się do spółki z wnioskiem o udostępnienie jej informacji publicznej w postaci umowy na korzystanie z zarządzanego przez nią peronu na jednym z dworców autobusowych. Spółka odmówiła wyjawienia takich danych powołując się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Argumentowała również, iż nawet gdyby informacje, których udzielenia domagała się gmina, nie przedstawiały żadnej wartości gospodarczej, to i tak nie muszą być udostępnione, gdy podmiot, do którego zwrócono się o ich ujawnienie, chciał zachować te informacje jako niepoznawalne dla osób trzecich. Sąd Administracyjny nie podzielił zdania spółki, uznając jego decyzję za przedwczesną. Zauważył, że konkretna informacja może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli posiada cechę materialną jaką jest określona wartość ekonomiczna, a także cechę formalną w postaci podjęcia przez zobowiązanego do ujawnienia informacji takich działań, które są niezbędne dla zachowania poufności informacji. W konsekwencji, aby uznać decyzję odmawiającą ujawnienia informacji za prawidłową, muszą być spełnione obie te przesłanki. WSA we Wrocławiu podkreślił również, że informacja, o którą wystąpiła gmina była informacją publiczną, bowiem odnosiła się do sposobu i warunków korzystania z części obiektu użyteczności publicznej, jakim był dworzec autobusowy. Co więcej spółka, niezależne od formy, w której działała miała obowiązek stosować przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ wykonywała ona zadania publiczne polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb w zakresie transportu lokalnego. Poza tym Skarb Państwa miał większościowy udział w jej kapitale zakładowym. Zdaniem Sądu spółka w żaden sposób nie wykazała, że informacje, jakich domagała się gmina są objęte tajemnicą przedsiębiorcy. Jak zauważył Sąd, ujawnienie okresu czasu, na jaki zawarto umowę o korzystanie z peronu oraz celu zawarcia umowy w żaden sposób nie mogło powodować negatywnych konsekwencji gospodarczych dla spółki. W swoich rozważaniach Sąd wyraźnie sprzeciwił się twierdzeniu pozwanej spółki jakoby przesłanka wartości gospodarczej informacji nie była warunkiem koniecznym uznania jej za tajemnicę przedsiębiorcy. Gdyby bowiem taką tezę uznać za słuszną, prawo do informacji publicznej dotyczącej działalności przedsiębiorcy zostałoby ograniczone do tych informacji, na których ujawnienie przedsiębiorca wyraził zgodę, a to z kolei było sprzeczne tak z celem instytucji dostępu do informacji publicznej jak i celem ochrony tajemnicy przedsiębiorcy.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną