Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną?

4 grudnia 2017

Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną?

W dniu 21 listopada 2017 r., w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1829/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że Straż Graniczna złamała prawo nie wpuszczając cudzoziemca do Polski w sytuacji, gdy uprzednio nie przesłuchała go na okoliczność tego, w jakim celu chce przekroczyć granicę. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien Tadżyk Fatkhvdin M. chciał dołączyć do swojej żony oraz dzieci, którzy przebywali już w Polce. Mężczyzna był działaczem zdelegalizowanej partii i obawiając się represji – uciekł z kraju. Początkowo przedostał się do Turcji, tam jednak chciano odesłać go z powrotem do Tadżykistanu, toteż przez zieloną granicę uciekł na Ukrainę. Choć Tadżyk nie znał języka polskiego, gdy stawił się na polsko-ukraińskiej granicy został przesłuchany bez tłumacza. Z rozmowy z nim sporządzono jednak notatkę służbową. Zdaniem funkcjonariuszy obcokrajowiec nie złożył wniosku o azyl i w związku z tym powinien być odesłany na Ukrainę. Od decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej o odmowie wjazdu, Fatkhvdin M. odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, powołując się na naruszenie art. 34 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj.Dz.U. 2017 poz. 2206), opisującego poszczególne czynności, jakich winien dopełnić funkcjonariusz przed wydaniem decyzji odmawiającej wjazdu na obszar Rzeczypospolitej. WSA uchylił decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej, uznając, że była ona bezzasadna oraz wydana z naruszeniem prawa. Jak podkreślił Sąd funkcjonariusze nie przesłuchali mężczyzny w obecności pełnomocnika i tłumacza, co było niezbędne dla ustalenia celu jego wjazdu do Polski. Zdaniem WSA przekroczenie granicy a wniosek o azyl to dwie osobne instytucje. W opinii sędzi Anny Palkiewicz-Kluj: ,,notatka służbowa ma istotne znaczenie, gdyż z niej wynikało, że cudzoziemiec nie prosił o udzielenie ochrony. Jednak bez przesłuchania takie ustalenia są niedostateczne.” Opisywane rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną