Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną?

4 grudnia 2017

Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną?

W dniu 21 listopada 2017 r., w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1829/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że Straż Graniczna złamała prawo nie wpuszczając cudzoziemca do Polski w sytuacji, gdy uprzednio nie przesłuchała go na okoliczność tego, w jakim celu chce przekroczyć granicę. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien Tadżyk Fatkhvdin M. chciał dołączyć do swojej żony oraz dzieci, którzy przebywali już w Polce. Mężczyzna był działaczem zdelegalizowanej partii i obawiając się represji – uciekł z kraju. Początkowo przedostał się do Turcji, tam jednak chciano odesłać go z powrotem do Tadżykistanu, toteż przez zieloną granicę uciekł na Ukrainę. Choć Tadżyk nie znał języka polskiego, gdy stawił się na polsko-ukraińskiej granicy został przesłuchany bez tłumacza. Z rozmowy z nim sporządzono jednak notatkę służbową. Zdaniem funkcjonariuszy obcokrajowiec nie złożył wniosku o azyl i w związku z tym powinien być odesłany na Ukrainę. Od decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej o odmowie wjazdu, Fatkhvdin M. odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, powołując się na naruszenie art. 34 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj.Dz.U. 2017 poz. 2206), opisującego poszczególne czynności, jakich winien dopełnić funkcjonariusz przed wydaniem decyzji odmawiającej wjazdu na obszar Rzeczypospolitej. WSA uchylił decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej, uznając, że była ona bezzasadna oraz wydana z naruszeniem prawa. Jak podkreślił Sąd funkcjonariusze nie przesłuchali mężczyzny w obecności pełnomocnika i tłumacza, co było niezbędne dla ustalenia celu jego wjazdu do Polski. Zdaniem WSA przekroczenie granicy a wniosek o azyl to dwie osobne instytucje. W opinii sędzi Anny Palkiewicz-Kluj: ,,notatka służbowa ma istotne znaczenie, gdyż z niej wynikało, że cudzoziemiec nie prosił o udzielenie ochrony. Jednak bez przesłuchania takie ustalenia są niedostateczne.” Opisywane rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną