Czy wada towaru zwalnia z obowiązku zapłaty ceny? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy wada towaru zwalnia z obowiązku zapłaty ceny?

15 listopada 2017

Czy wada towaru zwalnia z obowiązku zapłaty ceny?

Na takie pytanie odpowiedział Sąd Apelacyjny w Białymstoku w swoim wyroku z dnia 28 czerwca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 79/17. Otóż zdaniem tego Sądu samo stwierdzenie istnienia wady w sprzedanym towarze nie uzasadnia odmowy uiszczenia jego ceny. Dodatkowo kupujący powinien wówczas złożyć stosowne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, obniżeniu ceny albo potrąceniu oraz powołać się na rękojmię. Czego dotyczyła sprawa? Spółka występująca w roli powoda żądała od pozwanego zapłaty ponad 500 000 zł. Powódka zawarła z pozwanym umowę o współpracę, na mocy której miała sprzedawać pozwanemu określone produkty. Powódka dostarczyła pozwanemu przeszło kilkadziesiąt tysięcy preparatów, jednakże pozwany nie uiścił za nie należnej sumy wskazując, że jedna partia towaru była wadliwa, w następstwie czego wstrzymał się od dokonania zapłaty do czasu wyjaśnienia tego problemu. Sąd Okręgowy, który pochylił się nad sprawą w I instancji w całości uwzględnił powództwo. Uznał mianowicie, iż w myśl art. 535 kc to na pozwanym spoczywał obowiązek zapłaty umówionej kwoty sprzedaży, zaś zarzut podniesiony przez pozwanego uznał za bezzasadny. Zaznaczył, iż strona pozwana zgłosiła reklamację dopiero wówczas, gdy nadszedł termin zapłaty. Ponadto zdaniem Sądu I instancji pozwany nie wykazał żadnych konkretnych nieprawidłowości, którymi miał być objęty towar, a jedynie ogólnie powołał się na ,,podejrzenie wad jakościowych”. Sąd zwrócił tutaj uwagę również na art. 563 § 1 kc, zgodnie z którym pozwany winien zbadać otrzymane preparaty niezwłocznie po ich odebraniu, najpóźniej zaś w dniu wystąpienia z reklamacją. Tymczasem w niniejszej sprawie pozwany uczynił to już później, a zatem utracił uprawnienia płynące z rękojmi. Pozwany odwołał się od opisanego rozstrzygnięcia, zarzucając Sądowi, iż ten nie przeprowadził postępowania dowodowego w celu ustalenia wadliwości dostarczonych produktów. Pozwany wskazał też, iż w art. 563 § 1 kc brak jest konkretnego terminu, do którego należy zbadać produkty, a zatem dochował w tej mierze staranności. Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację, choć uznał, że zarzuty pozwanego częściowo są uzasadnione. Zauważył mianowicie, iż w treści umowy łączącej strony pojawił się zapis, że termin na zbadanie przez pozwanego widocznych wad produktów wynosi 14 dni. Natomiast te wady, na które zwraca uwagę pozwany stanowiły wady ukryte, ponieważ dotyczyły chemicznego składu preparatów. Pozwany poinformował powódkę o podejrzeniu istnienia takich wad oraz poddał preparaty badaniom, przy czym proces ich weryfikacji trwał 2 miesiące. W tym stanie rzeczy – w opinii SA – nie można przyjąć, iż strona pozwana nie zachowała wymogów staranności. Jednakże strona pozwana, choć powołała się na istnienie wad, to jednak nie złożyła stosownego oświadczenia woli w tej mierze ani w postępowaniu przed sądem ani uprzednio. W szczególności za takie oświadczenie woli nie może być traktowana sama odmowa uiszczenia ceny. Skoro zatem pozwany nie wykorzystał uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi uznać należy, że samo wskazanie wadliwości produktów, nie mogło zwolnić go z obowiązku zapłaty umówionej kwoty, stąd też Sąd ten uznał wyrok Sądu I instancji za słuszny i zasadny.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną