WSA: za lot przełożony z powodu usterki należy się odszkodowanie - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

WSA: za lot przełożony z powodu usterki należy się odszkodowanie

31 października 2017

WSA: za lot przełożony z powodu usterki należy się odszkodowanie

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 25 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VII Sa/Wa 2771/16. W niniejszej sprawie pasażerowie lotu z Wrocławia na grecką wyspę Zakynthos, który był zaplanowany na 12 czerwca 2015 r., musieli poczekać na wylot dzień dłużej, ponieważ pilot w trakcie kołowania zauważył usterkę i zrezygnował ze startu w celu oddania maszyny do przeglądu. W wyniku przeglądu okazało się, że maszyna jest sprawna i przełożony lot można odbyć w tym samym dniu o godzinie 17:45. Jednakże i ten lot nie doszedł do skutku, ponieważ lotnisko na Zakynthos było już zamknięte i nie przyjęłoby samolotu. Ostatecznie pasażerowie udali się na wyspę 13 czerwca 2015 r. o godzinie 14:00, jednakże z uwagi na zaistniałe komplikacje, pasażerowie Małgorzata i Maciej M. wraz z kilkoma innymi osobami wystąpili do przewoźnika o odszkodowanie za opóźniony lot. Przewoźnik odmówił zapłaty odszkodowania, argumentując że w niniejszej sprawie miały miejsce nadzwyczajne okoliczności. Pasażerowie nie zgodzili się z tym stanowiskiem i wysłali skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Ten jednak również zaaprobował stanowisko linii lotniczych. Prezes ULC zaznaczył, że opóźniony start lotu wynikał z usprawiedliwionych przeszkód, które trudno było przewidzieć. Co prawda, rzekomej usterki nie stwierdzono, ale i tak zachowano niezbędne wymogi bezpieczeństwa i prawidłowo dokonano przeglądu. Co więcej, już w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, wydanym w sprawie o sygnaturze C- 315/15, Trybunał ten stwierdził, że zobowiązania przewoźników lotniczych winny być ograniczone lub ich odpowiedzialność całkowicie wyłączona wówczas, gdy zdarzenie powstało na skutek nadzwyczajnych okoliczności, których nie sposób było uniknąć mimo podjęcia racjonalnych środków. Zdaniem Prezesa ULC stanowi nadzwyczajną okoliczność sytuacja, kiedy to decyzja kierownictwa lotów w stosunku do danego samolotu skutkowała powstaniem opóźnienia, przełożeniem lotu na kolejny dzień czy odwołaniem jednego lub kilku lotów w danym dniu pomimo podjęcia takich środków, aby zapobiec nieprawidłowościom. WSA nie zgodził się w żadnej mierze z twierdzeniami Prezesa ULC. Sąd ten stwierdził mianowicie (za rozporządzeniem PE i Rady 261/2004), iż nadzwyczajne okoliczności odnoszą się do takich wszak okoliczności, których nie można przewidzieć. Tymczasem usterki maszyn stanowią ryzyko przewoźnika i jako takie należą do zdarzeń nieodzownie związanych ze specyfiką takiej działalności. Ponadto rozstrzygnięcie przywołane przez Prezesa ULC zapadło w oparciu o zupełnie inny stan faktyczny, a zatem nie może znaleźć przełożenia na grunt niniejszej sprawy. Jak orzekł WSA pasażerom udającym się do Grecji należy się zatem odszkodowanie w wysokości 400 euro, co Sąd obliczył w oparciu o wskazania z rozporządzenia (WE) nr 261/2004.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną