Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych?

30 października 2017

Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych?

W dniu 20 lipca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie o sygn. akt I ACa 1771/16 wydał wyrok, w którym stwierdził, że na gruncie polskiego prawa nie istnieje pojęcie dobra osobistego w postaci niezakłóconego prawa do życia w rodzinie. W związku z tym stwierdził, iż rodzic dziecka, które stało się kaleką nie może domagać się zadośćuczynienia za zakłócenie jego życia rodzinnego. W niniejszej sprawie powodowie a zarazem rodzice dziecka, które ucierpiało w wypadku samochodowym, żądali od ubezpieczyciela kwoty 150 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Swoje żądanie argumentowali tym, że wskutek nieszczęśliwego wypadku ich syn został kaleką, co powoduje u nich cierpienie. Co ważne, sądy obu instancji nie przychyliły się do powyższego żądania, uznając powództwo za bezzasadne. W 2011 r . miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym uczestniczył syn powodów jako pasażer pojazdu. Sprawca wypadku był ubezpieczony w pozwanym towarzystwie ubezpieczeniowym. W następstwie wypadku syn powodów doznał istotnego uszczerbku na zdrowiu, pomimo hospitalizacji i rehabilitacji, syn powodów w dalszym ciągu pozostaje osobą niepełnosprawną w stopniu zupełnym. Może poruszać się  jedynie na wózku inwalidzkim, przy czym nie może samodzielnie nim kierować. Zdaniem lekarzy stan jego zdrowia będzie się coraz bardziej pogarszał. Zaistniała sytuacja istotnie wpłynęła na stan psychiczny oraz sytuację życiową jego rodziców. Rodzina przed wypadkiem wiodła spokojne życie, zaś powodowie nie tylko chętnie zajmowali się piątką swoich dzieci i byli aktywni zawodowo, ale też udzielali się towarzysko. Obecnie cały swój czas podporządkowali synowi, któremu pomagają w codziennych czynnościach karmiąc go i myjąc. Dodatkowo odwożą go na rehabilitację, prowadzą też zajęcia rehabilitacyjne w domu oraz starają się zapobiegać powstawaniu odleżyn u syna. W związku ze swoją obecną sytuacją życiową odczuwają oni lęki, niepokoje, cierpią z powodu zaistniałego wypadku. Co ważne, syn powodów w innym postępowaniu uzyskał zadośćuczynienie na kwotę 700 000 zł, dodatkowo przyznano na jego rzecz odszkodowanie, koszty opieki i rentę. Otrzymane środki finansowe pozwoliły rodzinie na zmianę miejsca zamieszkania – z niewielkiego mieszkania przeprowadzili się oni bowiem do domu jednorodzinnego. Powodowie co miesiąc uzyskują kwotę 1 300 zł tytułem wynagrodzenia za opiekę nad synem. Dodatkowo wszelkie wydatki związane z prowadzeniem domu, pokrywane są z otrzymanej przez ich syna renty. Analiza przytoczonych okoliczności doprowadziła Sądy orzekające w niniejszej sprawie do konkluzji, że dobrem osobistym nie może być oczekiwanie, że relacje w rodzinie zawsze będą układać się idealnie. Choć obecna sytuacja życiowa powodów, w tym zwłaszcza kalectwo ich syna może prowadzić do frustracji i cierpienia, to jednak wniesione przez nich powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Brak jest bowiem przepisu prawa, który pozwalałby na zasądzenie zadośćuczynienia właśnie z uwagi na fakt naruszenia zwyczajnych więzi między rodzicami a dziećmi oraz niezakłóconego życia rodzinnego. Co więcej, jak zauważył Sąd Apelacyjny w Łodzi syn powodów mimo swojej niepełnosprawności utrzymuje więź emocjonalną z rodzicami, a zatem nawet gdyby istniało dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych, to i tak w realiach sprawy pozew byłby niezasadny.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną