Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych?

30 października 2017

Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych?

W dniu 20 lipca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie o sygn. akt I ACa 1771/16 wydał wyrok, w którym stwierdził, że na gruncie polskiego prawa nie istnieje pojęcie dobra osobistego w postaci niezakłóconego prawa do życia w rodzinie. W związku z tym stwierdził, iż rodzic dziecka, które stało się kaleką nie może domagać się zadośćuczynienia za zakłócenie jego życia rodzinnego. W niniejszej sprawie powodowie a zarazem rodzice dziecka, które ucierpiało w wypadku samochodowym, żądali od ubezpieczyciela kwoty 150 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Swoje żądanie argumentowali tym, że wskutek nieszczęśliwego wypadku ich syn został kaleką, co powoduje u nich cierpienie. Co ważne, sądy obu instancji nie przychyliły się do powyższego żądania, uznając powództwo za bezzasadne. W 2011 r . miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym uczestniczył syn powodów jako pasażer pojazdu. Sprawca wypadku był ubezpieczony w pozwanym towarzystwie ubezpieczeniowym. W następstwie wypadku syn powodów doznał istotnego uszczerbku na zdrowiu, pomimo hospitalizacji i rehabilitacji, syn powodów w dalszym ciągu pozostaje osobą niepełnosprawną w stopniu zupełnym. Może poruszać się  jedynie na wózku inwalidzkim, przy czym nie może samodzielnie nim kierować. Zdaniem lekarzy stan jego zdrowia będzie się coraz bardziej pogarszał. Zaistniała sytuacja istotnie wpłynęła na stan psychiczny oraz sytuację życiową jego rodziców. Rodzina przed wypadkiem wiodła spokojne życie, zaś powodowie nie tylko chętnie zajmowali się piątką swoich dzieci i byli aktywni zawodowo, ale też udzielali się towarzysko. Obecnie cały swój czas podporządkowali synowi, któremu pomagają w codziennych czynnościach karmiąc go i myjąc. Dodatkowo odwożą go na rehabilitację, prowadzą też zajęcia rehabilitacyjne w domu oraz starają się zapobiegać powstawaniu odleżyn u syna. W związku ze swoją obecną sytuacją życiową odczuwają oni lęki, niepokoje, cierpią z powodu zaistniałego wypadku. Co ważne, syn powodów w innym postępowaniu uzyskał zadośćuczynienie na kwotę 700 000 zł, dodatkowo przyznano na jego rzecz odszkodowanie, koszty opieki i rentę. Otrzymane środki finansowe pozwoliły rodzinie na zmianę miejsca zamieszkania – z niewielkiego mieszkania przeprowadzili się oni bowiem do domu jednorodzinnego. Powodowie co miesiąc uzyskują kwotę 1 300 zł tytułem wynagrodzenia za opiekę nad synem. Dodatkowo wszelkie wydatki związane z prowadzeniem domu, pokrywane są z otrzymanej przez ich syna renty. Analiza przytoczonych okoliczności doprowadziła Sądy orzekające w niniejszej sprawie do konkluzji, że dobrem osobistym nie może być oczekiwanie, że relacje w rodzinie zawsze będą układać się idealnie. Choć obecna sytuacja życiowa powodów, w tym zwłaszcza kalectwo ich syna może prowadzić do frustracji i cierpienia, to jednak wniesione przez nich powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Brak jest bowiem przepisu prawa, który pozwalałby na zasądzenie zadośćuczynienia właśnie z uwagi na fakt naruszenia zwyczajnych więzi między rodzicami a dziećmi oraz niezakłóconego życia rodzinnego. Co więcej, jak zauważył Sąd Apelacyjny w Łodzi syn powodów mimo swojej niepełnosprawności utrzymuje więź emocjonalną z rodzicami, a zatem nawet gdyby istniało dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych, to i tak w realiach sprawy pozew byłby niezasadny.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną