W 2019 r. zmianie ulegnie okres przechowywania akt pracowniczych - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

W 2019 r. zmianie ulegnie okres przechowywania akt pracowniczych

25 października 2017

W 2019 r. zmianie ulegnie okres przechowywania akt pracowniczych

Wczoraj, tj. 24 października 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Rząd zamierza skrócić czas przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz wprowadzić elektroniczną formę przechowywania takiej dokumentacji. Opisane zmiany miałyby wejść w życie z początkiem 2019 r. Najistotniejsze zmiany obejmą dokumentację osobową i płacową pracowników oraz zleceniobiorców. Pracodawca będzie miał bowiem obowiązek przechowywać ją nie przez 50, ale jedynie 10 lat. Tak znaczące skrócenie tego okresu będzie możliwe dzięki temu, że dane dotyczące pracowników i zleceniobiorców na bieżąco, w imiennych raportach miesięcznych będą przekazywane do ZUS, a następnie zapisywane na koncie ubezpieczonego. Takie rozwiązanie ma wpływać pozytywnie przede wszystkim na bezpieczeństwo pracownika, który zostanie zwolniony z konieczności wykazywania przed ZUS, że jego dane zostały poprawnie zapisane. Skrócenie okresu przechowywania informacji o pracownikach dotyczyć będzie tych osób, które nawiązały stosunek pracy po 1998 r., ale przed dniem 1 stycznia 2019 r. Warto podkreślić, że długie przechowywanie dokumentacji o pracownikach kosztuje pracodawców ok. 130 mln zł rocznie. Ponadto, również w innych krajach europejskich obowiązuje okres przechowywania informacji zbliżony, a nawet krótszy do postulowanego przez Rząd, w tym np. w Danii wynosi on 5 lat, a w Niemczech 6-10 lat (do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych). Kolejnym ważnym rozwiązaniem będzie możliwość prowadzenia, a także przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej, co ma przyczynić się do poprawienia jakości dokumentacji i oraz zaoszczędzić czas potrzebny na znalezienie pożądanych dokumentów. Co ważne, dokumentacja elektroniczna ma być odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie dochodziło do jej usunięcia czy nielegalnego wykorzystania.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną