W jaki sposób określać wartość przedmiotu zaskarżenia? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

W jaki sposób określać wartość przedmiotu zaskarżenia?

7 sierpnia 2017

W jaki sposób określać wartość przedmiotu zaskarżenia?

Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 16 maja 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II PZ 5/17. W sprawie tej Sąd I instancji oddalił powództwo o odprawę pieniężną, jakiej powód dochodził w wysokości 9 150 zł. Od tego rozstrzygnięcia powód wniósł apelację, wskazując, że wartość przedmiotu zaskarżenia apelacyjnego wynosi 10 002 zł, na którą to kwotę składa się dochodzona wartość odprawy w wysokości 9 150 zł oraz wartość skapitalizowanych odsetek w kwocie 851,08 zł. Sąd II instancji w swoim wyroku odrzucił apelację w części, w jakiej odnosiła się ona do żądania ponad kwotę 9 150 zł, w pozostałym zakresie natomiast oddalił apelację. Zdaniem tego Sądu powód, działający przez profesjonalnego pełnomocnika już na rozprawie przed sądem pierwszej instancji ustnie zgłosił rozszerzenie powództwa, jednakże czynność ta była nieskuteczna w świetle przepisów procesowych, w związku z czym Sąd nie mógł w skuteczny sposób rozsądzić sporu co do rozszerzonej części powództwa. W konkluzji Sąd II instancji zauważył, że skoro rozszerzenie powództwa nie wywołało skutków procesowych, to sąd odwoławczy nie mógł merytorycznie rozpoznać apelacji wniesionej w tym zakresie, czego następstwem było odrzucenie apelacji w zakresie kwoty przewyższającej żądanie w wysokości 9 150 zł. Na orzeczenie sądu odrzucające apelację, powód wniósł zażalenie, domagając się uchylenia tego rozstrzygnięcia. W opinii powoda Sąd II instancji dopuścił się naruszenia szeregu przepisów procesowych, wskutek czego wydał wadliwe orzeczenie. Powód jako wartość przedmiotu zaskarżenia kasacyjnego wskazał kwotę 10 002 zł. Stwierdził on również, iż skoro dochodził on kwoty przekraczającej 10 000 zł, to jego sprawa winna zostać osądzona przez SN. Sąd Najwyższy z kolei odrzucił opisane zażalenie, uznając je za niedopuszczalne. Odniósł się w tej mierze do art. 398² kpc, wskazując, iż artykuł ten rozstrzyga o tym, czy określona sprawa może być zaskarżona w drodze kasacji. W myśl tej regulacji:

§ 1. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia skarga kasacyjna przysługuje także w sprawach o odszkodowanie z tytułu wyrządzenia szkody przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

§ 2. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach:

1) o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania;

2) dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent;

3) rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.

§ 3. Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa lub orzekającego unieważnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński.

SN wyraźnie zaakcentował też, że omawiany przepis ma charakter bezwzględny. Nie jest dopuszczalne zatem, by strony dowolnie określały w piśmie procesowym wartość przedmiotu zaskarżenia, po to tylko, by uzyskać możliwość wniesienia skargi kasacyjnej. Wartość przedmiotu zaskarżenia skargą kasacyjną, pozostaje w ścisłym związku z zakresem zaskarżenia kasacyjnego. Jeśli zatem skarga kasacyjna nie dotyczy całości roszczeń, wówczas wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa od wartości przedmiotu sporu czy wartości przedmiotu zaskarżenia apelacyjnego. Sąd Najwyższy dodał również, iż wartość roszczenia, względem którego Sąd odwoławczy wydał postanowienie o odrzuceniu apelacji, nie podlega uwzględnieniu w wartości przedmiotu zaskarżenia, jaka decyduje o dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej.  Nie jest bowiem dopuszczalne kumulowanie wartości przedmiotu sporu w sprawie z wartością przedmiotu zażalenia, ponieważ są to osobne zagadnienia. W obliczu powyższego zażalenie powoda było niedopuszczalne.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną