Jeżeli sąd karny orzekł zakaz, to organ administracji nie może go rozszerzać - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Jeżeli sąd karny orzekł zakaz, to organ administracji nie może go rozszerzać

19 lipca 2017

Jeżeli sąd karny orzekł zakaz, to organ administracji nie może go rozszerzać

Taką konkluzję przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w swoim wyroku z dnia 8 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1034/16. Meritum sprawy sprowadzało się do ustalenia,  czy można zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy kategorii A, C i C+E wówczas, gdy prawomocnym wyrokiem sąd karny orzekł wobec niego zakaz prowadzenia tylko takich pojazdów mechanicznych, dla których prowadzenia wymagana jest kategoria B. Kierowca zwrócił się do starosty o wydanie prawa jazdy kategorii A, C, CE, jednakże ten odmówił wydania wskazanych dokumentów, na co mężczyzna wniósł skargę do sądu administracyjnego. Swoje stanowisko argumentował tym, że organ administracji nie może rozszerzać zakazu, jaki orzeczony został przez sąd karny, ponieważ to sąd, a nie organ orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów. WSA w Poznaniu uznał skargę za zasadną, w jego opinii wprowadzenie w art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627), reguł odnoszących się do odmowy wydania dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a sprowadzających się do obligatoryjnego rozszerzenia zakresu dolegliwości, ponad to, co określone zostało w prawomocnym orzeczeniu sądu powszechnego, narusza zakaz ponownego karania obywatela za ten sam czyn. WSA w swoich rozważaniach zauważył, że Sądy powszechne w pierwszej kolejności badają motywację sprawcy, następnie zaś – w razie ustalenia, że kierujący nie dopuściłby się podobnego zachowania prowadząc samochód ciężarowy, ograniczają zakaz prowadzenia pojazdów wyłącznie kategorii B. Dodał też, iż kara (w tym orzeczone środki karne), jaka została ukształtowana przez Sąd, każdorazowo ma zapewniać w najpełniejszy możliwy sposób bezpieczeństwo ruchu drogowego. Opisywany tutaj wyrok jest nieprawomocny.  

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną