Odpowiedzialność za brak stosownej ilości krwi ponosi szpital - ciekawe rozstrzygnięcie SA w Łodzi - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Odpowiedzialność za brak stosownej ilości krwi ponosi szpital - ciekawe rozstrzygnięcie SA w Łodzi

11 lipca 2017

Odpowiedzialność za brak stosownej ilości krwi ponosi szpital - ciekawe rozstrzygnięcie SA w Łodzi

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2017 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I ACa 1433/16 przyjęto, iż w razie gdy do szpitala zgłasza się osoba cierpiąca na zaburzenia krwawienia, to sam szpital z odpowiednim wyprzedzeniem powinien dla niej zamówić krew jak również inne preparaty, które mogłyby okazać się niezbędne w razie powstania krwotoku przy operacji. Wyrok ten zapadł w oparciu o następujący stan faktyczny: powodowie, tj. niedoszły mąż zmarłej kobiety oraz małoletni syn zmarłej pozwali szpital i ubezpieczyciela szpitala o zapłatę odszkodowań, a także zwrot kosztów pogrzebu i renty. Powództwo to okazało się zasadne jedynie w części, sądy orzekające w obu instancjach uznały bowiem, że pozwani powinni zwrócić powodom 8000 zł tytułem kosztów pogrzebu, zaś tytułem odszkodowań łącznie 140 000 zł. W lipcu 2007 r. narzeczoną powoda przyjęto na oddział ginekologiczny pozwanego szpitala z uwagi na zbliżający się termin porodu. U kobiety stwierdzono małopłytkowość. Poród rozpoczął się w sposób naturalny, nie mniej po urodzeniu syna (także występującego jako powód w niniejszej sprawie), doszło do masywnego krwotoku z narządów rodnych kobiety. Interweniujący lekarze podjęli decyzję o usunięciu macicy, organizując jednocześnie transport krwi i płynów krwiopochodnych. Od momentu rozpoczęcia się krwotoku aż do operacji pacjentka straciła około 3 litrów krwi. Już po przeprowadzeniu operacji lekarze stwierdzili, że u rodzącej mogło dojść do krwotoku wewnętrznego, w następstwie czego podjęli decyzję o kolejnej operacji. Kobieta zmarła jednak kilka godzin po jej przeprowadzeniu. Ustalenia poczynione w sprawie dowodzą, że przyczyną śmierci kobiety był masywny krwotok poporodowy z macicy, powikłany zaburzeniami krzepliwości krwi. Sądy orzekające w sprawie uznały, że szpital, jeżeli zdecydował się na przyjęcie pacjentki i stwierdził u niej określone dolegliwości zdrowotne, powinien był zabezpieczyć niezbędny zapas preparatów krwi i osocza na wypadek wystąpienia krwotoku, czego w niniejszej sprawie nie uczyniono. Oczywistym jest tymczasem, że kobieta miałaby znacznie większe szanse na przeżycie, gdyby odpowiednio wcześniej zarezerwowano dla niej krew. Jej brak natomiast spowodował opóźnienie postępowania ratującego życie pacjentce, co skutkowało jej śmiercią.  W opisywanej sprawie szpital za późno zamówił dla pacjentki krew, zbyt późno została ona także przetoczona. Co ważne – zamówionej krwi i tak było zbyt mało, bowiem wówczas brakowało jej w całym kraju. W tym miejscu warto dodać, że ważność świeżej krwi wynosi jedynie 5 dni, nie przechowuje się jej szpitalach, ale uzyskuje się ją wyłącznie dla konkretnych pacjentów w sposób bieżący. Nie stoi to jednak na przeszkodzie temu, by szpitale tworzyły własne rezerwy świeżo mrożonego osocza krwi, ponieważ taki preparat ma długą ważność, a nadto jest łatwo dostępny. W niniejszej sprawie pozwany szpital taką rezerwą nie dysponował. Powyższe rozważania pozwoliły Sądom orzekającym w sprawie na zgodne przyjęcie, że odpowiedzialność za stan skutkujący śmiercią młodej kobiety ponosi zarówno szpital jak i podmiot go ubezpieczający. Wszak gdyby w odpowiednim momencie przetoczono krew pacjentce, miałaby ona szanse na przeżycie.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną