Nowa klauzula w rejestrze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Nowa klauzula w rejestrze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

10 lipca 2017

Nowa klauzula w rejestrze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVII AmC 169/16, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał umieszczenie w rejestrze UOKiK klauzuli, w myśl której przedsiębiorca nie może uzależniać przyjęcia zwrotu towaru od wskazania na przesyłce jej numeru, a zatem skutecznie zwróconym towarem będzie również taki, w którym nie oznaczono numeru przesyłki. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydając swoje rozstrzygnięcie, pochylił się nad następującym zapisem z wzorca umowy: ,,przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży”, uznając go za sprzeczny z prawem i rażąco naruszający interes konsumenta. Sąd ten odniósł się też do art. 34 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym:
1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Po dokonaniu wykładni przepisów poświęconych zwrotowi rzeczy, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podniósł, iż brak jest podstaw do tego, przy przedsiębiorca mógł uzależnić przyjęcie zwrotu towaru przez konsumenta od obecności numeru na przesyłce ze zwrotem. Do podobnej kwestii odniósł się już uprzednio Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 lipca 2012 r. (VI ACa 204/12), w którym zauważył, że: ,,niedochowanie przez konsumenta formalności w postaci zamieszczenia na opakowaniu przesyłki numeru (...) (który nota bene musi wcześniej uzyskać, kontaktując się z działem serwisu sklepu pozwanego) stawia go w niekorzystnej sytuacji względem przedsiębiorcy (...)”.  Również na gruncie niniejszej sprawy sąd uznał, że konieczność opatrzenia przesyłki numerem stwarza klientowi powazne trudności, zaś sama klauzula służy przede wszystkim przedsiębiorcy, który - w przypadku braku numeru przesyłki – zwolniony zostaje z obowiązku rozpatrywania zwrotu (reklamacji). Odnosząc się zaś do drugiej części opisywanej klauzuli, w której zastrzega się przyjęcie zwrotu towaru od "kompletności zawartości" i "zgodności z przedmiotem sprzedaży", Sąd stwierdził, iż nie jest ona precyzyjna, a nadto nie definiuje w sposób jednoznaczny, na czym miałoby polegać kryterium zgodności oraz kompletności. Zgodnie z przywołanym art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta, konsument posiada uprawnienie do zmniejszenia wartości rzeczy wskutek korzystania z niej w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy. Zgodnie z opinią orzekającego w sprawie Sądu, tak sformułowana klauzula mogłaby pozwolić przedsiębiorcy na stwierdzenie "niekompletności zawartości" przesyłki czy braku "zgodności zamawianego towaru z zamówieniem", a następnie na odmowę przyjęcia zwrotu towaru. Przeczy to zasadzie, zgodnie z którą konsument jest uprawniony do zapoznania się z nabywaną przez siebie rzeczą.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną