Nowa klauzula w rejestrze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Nowa klauzula w rejestrze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

10 lipca 2017

Nowa klauzula w rejestrze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVII AmC 169/16, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał umieszczenie w rejestrze UOKiK klauzuli, w myśl której przedsiębiorca nie może uzależniać przyjęcia zwrotu towaru od wskazania na przesyłce jej numeru, a zatem skutecznie zwróconym towarem będzie również taki, w którym nie oznaczono numeru przesyłki. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydając swoje rozstrzygnięcie, pochylił się nad następującym zapisem z wzorca umowy: ,,przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży”, uznając go za sprzeczny z prawem i rażąco naruszający interes konsumenta. Sąd ten odniósł się też do art. 34 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym:
1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Po dokonaniu wykładni przepisów poświęconych zwrotowi rzeczy, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podniósł, iż brak jest podstaw do tego, przy przedsiębiorca mógł uzależnić przyjęcie zwrotu towaru przez konsumenta od obecności numeru na przesyłce ze zwrotem. Do podobnej kwestii odniósł się już uprzednio Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 lipca 2012 r. (VI ACa 204/12), w którym zauważył, że: ,,niedochowanie przez konsumenta formalności w postaci zamieszczenia na opakowaniu przesyłki numeru (...) (który nota bene musi wcześniej uzyskać, kontaktując się z działem serwisu sklepu pozwanego) stawia go w niekorzystnej sytuacji względem przedsiębiorcy (...)”.  Również na gruncie niniejszej sprawy sąd uznał, że konieczność opatrzenia przesyłki numerem stwarza klientowi powazne trudności, zaś sama klauzula służy przede wszystkim przedsiębiorcy, który - w przypadku braku numeru przesyłki – zwolniony zostaje z obowiązku rozpatrywania zwrotu (reklamacji). Odnosząc się zaś do drugiej części opisywanej klauzuli, w której zastrzega się przyjęcie zwrotu towaru od "kompletności zawartości" i "zgodności z przedmiotem sprzedaży", Sąd stwierdził, iż nie jest ona precyzyjna, a nadto nie definiuje w sposób jednoznaczny, na czym miałoby polegać kryterium zgodności oraz kompletności. Zgodnie z przywołanym art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta, konsument posiada uprawnienie do zmniejszenia wartości rzeczy wskutek korzystania z niej w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy. Zgodnie z opinią orzekającego w sprawie Sądu, tak sformułowana klauzula mogłaby pozwolić przedsiębiorcy na stwierdzenie "niekompletności zawartości" przesyłki czy braku "zgodności zamawianego towaru z zamówieniem", a następnie na odmowę przyjęcia zwrotu towaru. Przeczy to zasadzie, zgodnie z którą konsument jest uprawniony do zapoznania się z nabywaną przez siebie rzeczą.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną