Kiedy można żądać wyłączenia sędziego?  Ciekawy pogląd SN - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy można żądać wyłączenia sędziego? Ciekawy pogląd SN

28 czerwca 2017

Kiedy można żądać wyłączenia sędziego?  Ciekawy pogląd SN

Na ten temat bardzo ciekawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 9 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II UO 1/17. Zauważył w nim mianowicie, że subiektywna, jednakże uzasadniona wątpliwość strony co do obiektywizmu sędziego uzasadnia jego wyłączenie. Niniejsze postanowienie zapadło w oparciu o następujący stan faktyczny: przed sądem apelacyjnym toczyło się postępowanie o ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, w toku którego ubezpieczona złożyła wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy wszystkich sędziów całego sądu, przed którym toczyło się postępowanie. Zdaniem wnioskodawczyni w sprawie ziściły się przesłanki do dokonania takiego wyłączenia, ponieważ wytoczyła ona swe powództwo przeciwko Skarbowi Państwa - sądowi apelacyjnemu, co wywołuje uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziów jako pracowników tego sądu. Co więcej, ubezpieczona podkreśliła, że z racji wniesionego przez nią powództwa, sędziowie tego sądu mogą być do niej negatywnie nastawieni. Dodać należy, że również kilka lat wcześniej wskazany sąd apelacyjny zainicjował w sprawie ubezpieczonej postępowanie dyscyplinarne, co w opinii ubezpieczonej, świadczy o braku pełnej bezstronności sędziów sądu apelacyjnego. W związku z tymi okolicznościami, kobieta podniosła, że zawiadamiała jednocześnie prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez niektórych sędziów tego sądu. Wspomnieć wypada, że niejako niezależnie od wniosku ubezpieczonej, dwóch sędziów wskazanego sądu apelacyjnego złożyło oświadczenia, w których stwierdzili, że istnieją podstawy do ich wyłączenia od prowadzenia niniejszej sprawy. Rozpoznający sprawę SN wyłączył wszystkich sędziów tego sądu od rozpoznania sprawy ubezpieczonej, wyznaczając do tego postępowania inny sąd apelacyjny. Sąd Najwyższy zauważył, że dominującą linią orzeczniczą dotyczącą opisywanego zagadnienia jest ta, która przyjmuje, że wyłączenie sędziego jest niezbędne już wówczas, gdy strona ma subiektywną, ale uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności danego sędziego. Stanowisko to jest spójne także z poglądem samego SN, wyrażonego w postanowieniu z dnia 29 października 1993 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I CO 37/93. W opinii SN rolą przepisów poświęconych wyłączeniu sędziego od orzekania w sprawie jest umożliwienie sprawowania wymiaru sprawiedliwości w warunkach optymalnych, takich, które wyłączają wszelkie wątpliwości co do bezstronności sędziego, nadto mają one również znaczenie z punktu widzenia opinii publicznej. Warto przywołać tutaj stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie III PZ 11/10 III PZ, w którym Sąd ten uznał, że przepisy te mają eliminować sytuacje, które w społecznym odbiorze mogłyby wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziów. Zdaniem SN okoliczności wymienione przez ubezpieczoną oraz wnioski płynące z oświadczeń sędziów, uzasadniają uwzględnienie żądania ubezpieczonej w całości. Mogą one bowiem wywołać subiektywne wątpliwości co do bezstronności sędziów i to zarówno u stron postępowania jak też u opinii publicznej. Wyłączenie wszystkich sędziów tego sądu pozwoli natomiast na uniknięcie sytuacji, w której ci sędziowie mogliby zostać narażeni na zarzut braku obiektywizmu (choć z przyczyn niezależnych od nich samych), toteż Sąd Najwyższy uwzględnił wniosek kobiety.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną