Kiedy można żądać wyłączenia sędziego?  Ciekawy pogląd SN - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy można żądać wyłączenia sędziego? Ciekawy pogląd SN

28 czerwca 2017

Kiedy można żądać wyłączenia sędziego?  Ciekawy pogląd SN

Na ten temat bardzo ciekawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 9 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II UO 1/17. Zauważył w nim mianowicie, że subiektywna, jednakże uzasadniona wątpliwość strony co do obiektywizmu sędziego uzasadnia jego wyłączenie. Niniejsze postanowienie zapadło w oparciu o następujący stan faktyczny: przed sądem apelacyjnym toczyło się postępowanie o ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, w toku którego ubezpieczona złożyła wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy wszystkich sędziów całego sądu, przed którym toczyło się postępowanie. Zdaniem wnioskodawczyni w sprawie ziściły się przesłanki do dokonania takiego wyłączenia, ponieważ wytoczyła ona swe powództwo przeciwko Skarbowi Państwa - sądowi apelacyjnemu, co wywołuje uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziów jako pracowników tego sądu. Co więcej, ubezpieczona podkreśliła, że z racji wniesionego przez nią powództwa, sędziowie tego sądu mogą być do niej negatywnie nastawieni. Dodać należy, że również kilka lat wcześniej wskazany sąd apelacyjny zainicjował w sprawie ubezpieczonej postępowanie dyscyplinarne, co w opinii ubezpieczonej, świadczy o braku pełnej bezstronności sędziów sądu apelacyjnego. W związku z tymi okolicznościami, kobieta podniosła, że zawiadamiała jednocześnie prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez niektórych sędziów tego sądu. Wspomnieć wypada, że niejako niezależnie od wniosku ubezpieczonej, dwóch sędziów wskazanego sądu apelacyjnego złożyło oświadczenia, w których stwierdzili, że istnieją podstawy do ich wyłączenia od prowadzenia niniejszej sprawy. Rozpoznający sprawę SN wyłączył wszystkich sędziów tego sądu od rozpoznania sprawy ubezpieczonej, wyznaczając do tego postępowania inny sąd apelacyjny. Sąd Najwyższy zauważył, że dominującą linią orzeczniczą dotyczącą opisywanego zagadnienia jest ta, która przyjmuje, że wyłączenie sędziego jest niezbędne już wówczas, gdy strona ma subiektywną, ale uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności danego sędziego. Stanowisko to jest spójne także z poglądem samego SN, wyrażonego w postanowieniu z dnia 29 października 1993 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I CO 37/93. W opinii SN rolą przepisów poświęconych wyłączeniu sędziego od orzekania w sprawie jest umożliwienie sprawowania wymiaru sprawiedliwości w warunkach optymalnych, takich, które wyłączają wszelkie wątpliwości co do bezstronności sędziego, nadto mają one również znaczenie z punktu widzenia opinii publicznej. Warto przywołać tutaj stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie III PZ 11/10 III PZ, w którym Sąd ten uznał, że przepisy te mają eliminować sytuacje, które w społecznym odbiorze mogłyby wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziów. Zdaniem SN okoliczności wymienione przez ubezpieczoną oraz wnioski płynące z oświadczeń sędziów, uzasadniają uwzględnienie żądania ubezpieczonej w całości. Mogą one bowiem wywołać subiektywne wątpliwości co do bezstronności sędziów i to zarówno u stron postępowania jak też u opinii publicznej. Wyłączenie wszystkich sędziów tego sądu pozwoli natomiast na uniknięcie sytuacji, w której ci sędziowie mogliby zostać narażeni na zarzut braku obiektywizmu (choć z przyczyn niezależnych od nich samych), toteż Sąd Najwyższy uwzględnił wniosek kobiety.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną