Jak prawidłowo oznaczyć adres pozwanego? Ważny wyrok SA w Szczecinie - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Jak prawidłowo oznaczyć adres pozwanego? Ważny wyrok SA w Szczecinie

22 czerwca 2017

Jak prawidłowo oznaczyć adres pozwanego? Ważny wyrok SA w Szczecinie

Postanowieniem z dnia 31 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Acz 126/17, Sąd Apelacyjny w Szczecinie przyjął, iż powód składając pozew przeciwko urzędnikowi, którego miejsca zamieszkania nie zna, musi brać pod uwagę, że jego pozew zostanie zwrócony, nawet wówczas gdy zamiast adresu zamieszkania wskazał on miejsce pracy pozwanego. Niniejsze postanowienie zostało wydane w oparciu o następujący stan faktyczny. Przewodniczący Sądu Okręgowego w Koszalinie zarządził zwrot pozwu w sprawie o zapłatę, argumentując, iż powoda wezwano do usunięcia w terminie tygodniowym braków formalnych pozwu przez doręczenie jego 2 odpisów oraz oznaczenie miejsca zamieszkania pozwanych, pod rygorem zwrotu pozwu. W odpowiedzi na zarządzenie powód wskazał, że złożył odpowiednią ilość odpisów pozwu oraz że oznaczył w pozwie adresy pozwanych. Pomimo wyjaśnień powoda, jego pozew został zwrócony, jako że wskazano w nim jedynie adresy miejsc pracy pozwanych, a nie ich miejsca zamieszkania. Uznano tym samym, że do obowiązków sądu nie należy poszukiwanie adresu pozwanych, gdyż sąd nie może wyręczać powoda w jego obowiązkach procesowych. Powód – mimo wezwania – nie usunął również braku formalnego w postaci złożenia odpowiedniej liczby odpisów pisma. W związku z tymi okolicznościami sprawie nie można było nadać biegu. Jak stanowi art. 126 § 2 pkt 1 kpc: ,,gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (…)”. Z kolei zgodnie z art. 128 § 1 kpc: ,,do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych”. Powód wniósł do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zażalenie na zarządzenie wydane w sprawie, jednakże zostało ono oddalone jako niezasadne. Sąd II instancji w jasny sposób wskazał, że powód mimo wezwania go do usunięcia braków formalnych, nie uzupełnił ich prawidłowo, toteż zwrócenie pozwu uznać należało za trafne. Sąd apelacyjny dostrzegł również, że powód jako adres zamieszkania pozwanych wskazał ich miejsce pracy. Nie podał natomiast miejsca ich zamieszkania. SA w Szczecinie odniósł się w tej mierze do poglądów przyjętych w orzecznictwie. Stwierdził za Sądem Najwyższym, że niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca oraz adresu zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną stanowi brak formalny pozwu, uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu. Taki pogląd został przedstawiony przez SN w uchwale z dnia 17 lipca 2014 r., wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 43/14. Zdaniem Sądu Apelacyjnego oznaczenie miejsca zamieszkania stron pozwala na komunikowanie się sądu z uczestnikami postępowania, jak również służy ich identyfikacji i indywidualizacji. Natomiast wskazanie przez powoda miejsca zatrudnienia pozwanego w żądnym razie nie może być uznane za spełnienie wymogu formalnego pozwu, bowiem w przepisie art. 126 § 2 pkt 1 kpc ustawodawca posłużył się sformułowaniem ,,adres stron", co oznacza konieczność wskazania adresu zamieszkania strony. Przepisy prawa nie wskazują przy tym na możliwość wskazania ,,adresu zamieszkania pracy strony", bowiem takie sformułowanie nie występuje w kodeksie.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną