Nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób jej świadczenia - ciekawy wyrok SN - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób jej świadczenia - ciekawy wyrok SN

14 czerwca 2017

Nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób jej świadczenia - ciekawy wyrok SN

W dniu 7 czerwca 2017 r., w sprawie o sygn. akt I PK 176/16, Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym uznał, iż to nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób świadczenia tejże umowy. SN odmówił również decydującej roli woli stron podpisujących umowę, choć uznał, że ma ona znaczenie. Niniejszy wyrok zapadł na gruncie następującego stanu faktycznego. Pracownik pewnej firmy ochroniarskiej – Waldemar R. pracował na podstawie umowy zlecenia dla jednostki wojskowej w Kutnie. Pierwszą umowę, która następnie była przedłużana, mężczyzna podpisał w październiku 2009 r.  Zakończyła się ona w grudniu  2011 r. Waldemar R. próbował w tym czasie zmienić umowę zlecenia na umowę o dzieło, ale bezskutecznie. Mężczyzna nigdy nie wnosił też o etat. W obliczu nieskuteczności swoich działań, mężczyzna wystąpił do sądu przeciwko spółce, należącej do MON, w celu ustalenia istnienia stosunku pracy jak również wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy w dniu 2 października 2015 r. oddalił powództwo Waldemara R., uznawszy, że na gruncie niniejszej sprawy mamy do czynienia z umową zlecenia. Sąd ten stwierdził także, że na mocy podpisanej umowy powód miał prawo w sposób swobodny ustalać swój czas pracy, zaś grafik zajęć ustalany był przez oficera dyżurnego. Z kolei Instrukcja ochrony opracowywana była natomiast przez komendanta oraz dowódcę zmiany. Zdaniem Sądu Rejonowego, nie była to umowa o pracę, ale umowa zlecenia, bowiem decydujące znaczenie  miała wola stron. Mężczyzna złożył apelację od powyższego rozstrzygnięcia, która trafiła do Sądu Okręgowego w Łodzi. W wyroku z 28 stycznia 2016 r., Sąd II instancji odmiennie aniżeli jego poprzednik ocenił umowę, przyznając tym samym rację powodowi.  W opinii Sądu Okręgowego praca świadczona przez Waldemara R. była podporządkowana oraz wykonywana pod nadzorem, o czym stanowi art. 22 § 1 kodeksu pracy. Skargę kasacyjną  od tego wyroku wywiodła z kolei pozwana spółka, która wyrokowi zarzuciła naruszenie procedury cywilnej, przejawiającej się w pominięciu niektórych ważnych materiałów dowodowych, naruszenie ustawy o ochronie mienia i osób, a także wspomnianego art. 22 § 1 kp. Skarżąca argumentowała, że jej zdaniem Sąd pominął m.in. specyfikę obiektu MON, hierarchię organizacyjną, jaka w nim panuje. Pełnomocnik spółki dodała też, że zgodnie z zawartą z Waldemarem R. umową, powód nie musiał wykonywać pracy osobiście, gdyż mogły go zastępować osoby wymienione na liście innych ochroniarzy. Sąd Najwyższy nie podzielił tych argumentów, utrzymując w mocy zaskarżony wyrok. Zdaniem SN w omawianej sprawie przeważały cechy umowy o pracę, a nie zlecenia, choć były w niej cechy starannego działania. Sędzia Piotr Prusinowski tak wypowiedział się o sprawie:,,nie wystarczy wpisanie do umowy, że pracownik nie musi świadczyć pracy osobiście, ale należy te zapisy wykonywać. W tej sprawie powód ani razu nie wykorzystał zastępstwa”.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną