Obowiązek zapewnienia należytego oświetlenia budynku spoczywa na spółdzielni - ważny wyrok SN - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Obowiązek zapewnienia należytego oświetlenia budynku spoczywa na spółdzielni - ważny wyrok SN

10 czerwca 2017

Taką tezę przyjął Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 1 marca 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt  IV CSK 343/16. W niniejszej sprawie powódka wracająca wieczorem do swojego mieszkania, usytuowanego w bloku, którym administrowała pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa, podczas wchodzenia do klatki schodowej - nefortunnie skręciła nogę.  Wejście na klatkę schodową było oświetlone lampą włączną mechanicznie (jej włącznik znajdował się wewnątrz klatki) oraz zwróconą tyłem do klatki schodowej latarnią uliczną. Powódka w następstwie skręcenia nogi, musiała przejść długotrwałe leczenie nogi i w związku z tym domagała się od Spółdzielni i jej ubezpieczyciela - odszkodowania wraz z zadośćuczynieniem za krzywdę, której doznała. Sprawa trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez powódkę. SN jednoznacznie stwierdził, że oświetlenie klatki schodowej, z jakim mieliśmy tutaj do czynienia, niewątpliwie obniżyło komfort użytkowania budynku, ale przede wszystkim stwarzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, którzy ryzykowali potknięciem albo poślizgnięciem. Sąd Najwyższy odwołał się również do przepisów rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakim powinno odpowiadać oświetlenie elektryczne dojść i dojazdów do budynków wielorodzinnych i na tym tle zauważył, iż wprawdzie przepisy te nie znajdą zastosowania w sprawie (jako że blok zarządzany przez Spółdzielnię posadowiony został na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w oparciu o nieobowiązujące już przepisy), to wybór sposobu oświetlenia nie był zupełnie dowolny. W opinii SN to do obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej należało sprawowanie odpowiedniego zarządu budynkiem i to na podstawie zarówno przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak również ustawy o gospodarce nieruchomościami. W praktyce oznaczało to dla pozwanej, że powinna ona zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości również w odniesieniu do rozwiązań technicznych użytych przy oświetleniu wejścia do budynku. Sąd Najwyższy stanął też na stanowisku, zgodnie z którym, gdy zarządca danej nieruchomości  nie stosuje nowoczesnych rozwiązań technicznych zapewniających oświetlenie dojścia do klatki schodowej, to zagwarantować musi dodatkowe oświetlenie zewnętrzne. Za wystarczające należy uznać zaś takie oświetlenie wejścia do budynku, które umożliwi dostrzeżenie z łatwością zwykłych albo nietypowych przeszkód, które zwiększają ryzyko potknięcia lub poślizgnięcia i to nawet w sytuacji, gdy lampa znajdująca przy wejściu do budynku nie świeci. SN przyznał rację powódce, że realizacja opisywanego obowiązku nie zależy od inicjatywy mieszkańców budynku, bowiem to Spółdzielnia zajmująca się zarządem nieruchomością w sposób profesjonalny, sama powinna ocenić, jakie oświetlenie należy zastosować. W szczególności powinna usunąć stwierdzone w tym zakresie braki. Sąd Najwyższy wskazał też, iż na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, istnieje jeden wyjątek, który mógłby wyłączyć ewentualną odpowiedzialność Spółdzielni za powstałą szkodę -  chodzi tu o sytuację, gdyby pozwana dowiodła, że wypadek powódki nie pozostawał w adekwatnym związku przyczynowym z wadliwością systemu oświetlenia (np. taki związek przyczynowy nie zaistniałby, gdyby lampa usytuowana bezpośrednio u wejścia do klatki była sprawna i włączona). W obliczu nieustalenia przez sądy orzekające w sprawie, iż taka sytucja miała miejsce, zarówno teza o braku adekwatnego związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 kc, jak też o braku podstaw do przyjęcia odpowiedzialności Spółdzielni za szkodę na podstawie art. 415 kc, w opinii SN była przedwczesna.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną