Strona korzystająca z bezpłatnej pomocy prawnej nie jest osobą nieporadną - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Strona korzystająca z bezpłatnej pomocy prawnej nie jest osobą nieporadną

13 marca 2017

Strona korzystająca z bezpłatnej pomocy prawnej nie jest osobą nieporadną

W dniu 12 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, postanowieniem wydanym w sprawie o sygn. akt III AUz 475/16 ustalił, iż z faktu, że strona konsultuje się w swojej sprawie z prawnikami, udzielającymi bezpłatnych porad prawnych w ramach dyżurów, nie można wywodzić wniosku, iż jest ona osobą nieporadną. Okoliczność ta zdaniem Sądu świadczyć może jedynie o zaradności strony i braku podstaw do ustanowienia dla niej pełnomocnika z urzędu. W sprawie o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, ubezpieczona wniosła o ustanowienie dla siebie pełnomocnika z urzędu, argumentując, iż nie posiada ona środków finansowych do poniesienia kosztów honorarium pełnomocnika. Do wniosku dołączyła również oświadczenie majątkowe na formularzu. SO oddalił wskazany wniosek podnosząc, iż Kodeks Postępowania Cywilnego przewiduje, że taki wniosek powinien być uwzględniony, jeżeli udział pełnomocnika w sprawie jest potrzebny, zaś jedyną przesłanką decydującą o jego uwzględnieniu nie może być trudna sytuacja finansowa strony. W opinii Sądu Okręgowego ubezpieczona nie jest osobą nieporadną, a zatem ma rzeczywistą możliwość samodzielnego występowania w sprawie. Ubezpieczona wniosła zażalenie od powyższego rozstrzygnięcia, domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji, ewentualnie o jego zmianę poprzez przyznanie jej pełnomocnika z urzędu. Kobieta zaznaczyła nadto, że w jej opinii udział pełnomocnika w sprawie jest potrzebny, ponieważ nie posiada ona dostatecznego rozeznania w sprawie. Zwróciła uwagę także na fakt, że do ustanowienia pełnomocnika z urzędu potrzebne jest zaistnienie 2 przesłanek – trudnej sytuacji materialnej strony oraz potrzeby ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił opisane zażalenie, uznając je za bezzasadne. Sąd odwoławczy, powołując się w dużej mierze na treść art. 117 kpc potwierdził nierozłączność trudnej sytuacji finansowej strony oraz istnienia potrzeby udziału pełnomocnika w sprawie jako przesłanek przemawiających za ustanowieniem pełnomocnika z urzędu. Dodał również, iż do obowiązków sądu (zgodnie z art. 117 § 5 kpc) należy dokonanie oceny, czy udział pełnomocnika w sprawie rzeczywiście jest potrzebny. Taki udział zdaniem Sądu uznać należy za niepotrzebny, jeżeli strona jest nieporadna, tzn. nie posiada podstawowej orientacji w przepisach, a równocześnie udzielenie jej pouczenia przez sąd o celowości czynności procesowych okaże się niewystarczające. SA przywołał także aktualną linię orzeczniczą, w myśl której ustanowienie pełnomocnika z urzędu będzie zasadne również, gdy sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, choćby sama strona nie była nieporadna lub też stan zdrowia nie pozwala stronie na prowadzenie procesu w sposób samodzielny. W opinii SA zatem Sąd I instancji słusznie odmówił ustanowienia pełnomocnika dla ubezpieczonej. Podkreślił tym samym, że strona regularnie korzystała z porad prawnych prawnika świadczącego nieodpłatną pomoc prawną. Wprawdzie nie reprezentował on ubezpieczonej przed sądem, ale sporządzał dla niej przydatne pisma procesowe.  Zdaniem Sądu Apelacyjnego o nieporadności strony nie może świadczyć fakt, że jedno z wniesionych przez nią pism (sporządzonych przez wskazanego prawnika) obarczone było brakiem formalnym w postaci braku podpisu, ponieważ taki mankament może być w łatwy sposób usunięty, a zdarzyć się może również zawodowym pełnomocnikom, co więcej – biorąc pod uwagę, że zgłaszała się ona do prawników udzielających darmowych porad prawnych – uznać ją można za osobę zaradną, prawidłowo dbającą o swoje interesy. Sąd II instancji podniósł również, że ustanowienia dla strony pełnomocnika z urzędu nie uzasadnia również stopień trudności sprawy – w postępowaniu o prawo do renty postępowanie dowodowe prowadzone jest z urzędu, a kluczowy dowód stanowi opinia biegłego. Do obowiązków strony w takim postępowaniu należy zaś wyłącznie przedstawienie twierdzeń odnośnie schorzeń mających wpływ na jej zdolność do pracy, który to obowiązek zresztą ubezpieczona wypełniła. W związku z ustaleniem, że niniejsza sprawa jest nieskomplikowana, a ubezpieczona nie jest osobą nieporadną, w opinii SA w Gdańsku szczegółową ocenę sytuacji majątkowej ubezpieczonej – w obliczu nie spełnienia pozostałych przesłanek decydujących o możliwości ustanowienia pełnomocnika z urzędu – uznać należy za bezprzedmiotową.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną