Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej

3 marca 2017

Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej

Dnia 1 marca br. weszła w życie ważna nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która umożliwia komornikowi sprzedaż ruchomości poprzez licytację elektroniczną. Taka licytacja odbywa się na wniosek wierzyciela. W razie złożenia stosownego wniosku, komornik powinien zajęte ruchomości oddać pod dozór osobie innej niż dłużnik, chyba że taki dozór został już ustanowiony albo ruchomości zostały złożone do depozytu sądowego lub oddane na przechowanie odpowiedniej instytucji. Z wnioskiem o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej wierzyciel może wystąpić jeszcze przed wyznaczeniem licytacji lub łącznie z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Sama sprzedaż odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym komornik zamieści stosowne obwieszczenie wskazujące: przedmiot licytacji, warunki licytacji, sumę oszacowania, cenę wywołania, czas i miejsce, w których można obejrzeć ruchomość, zdjęcia ruchomości, nadto informację o chwili rozpoczęcia i zakończenia licytacji, a także wskazanie, że warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Dodatkowo, obwieszczenie musi zawierać wzmiankę, zgodnie z którą prawa osób trzecich nie będą przeszkodą dla przeprowadzenia licytacji oraz przybicia na rzecz nadawcy bez zastrzeżeń, jeśli takie osoby przez rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji ruchomości oraz uzyskały orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Osoba przystępująca do licytacji, zgodnie z postanowieniami opisywanej nowelizacji, może złożyć rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo bezpośrednio uczynić to wobec komornika, który następnie zamieści o tym informację w systemie teleinformatycznym. Co ważne, dostęp do takiego systemu powinny mieć zapewnione sądy rejonowe. Termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej wyznaczać ma komornik, mając na względzie, by trwała ona co najmniej 7 dni, a zakończyła w godzinie urzędowania sądu rejonowego, przy którym dany komornik działa. Już po zakończeniu licytacji, przybicie również ma się odbywać drogą teleinformatyczną, w taki też sposób można uiścić cenę nabycia ruchomości.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną