Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej

3 marca 2017

Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej

Dnia 1 marca br. weszła w życie ważna nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która umożliwia komornikowi sprzedaż ruchomości poprzez licytację elektroniczną. Taka licytacja odbywa się na wniosek wierzyciela. W razie złożenia stosownego wniosku, komornik powinien zajęte ruchomości oddać pod dozór osobie innej niż dłużnik, chyba że taki dozór został już ustanowiony albo ruchomości zostały złożone do depozytu sądowego lub oddane na przechowanie odpowiedniej instytucji. Z wnioskiem o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej wierzyciel może wystąpić jeszcze przed wyznaczeniem licytacji lub łącznie z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Sama sprzedaż odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym komornik zamieści stosowne obwieszczenie wskazujące: przedmiot licytacji, warunki licytacji, sumę oszacowania, cenę wywołania, czas i miejsce, w których można obejrzeć ruchomość, zdjęcia ruchomości, nadto informację o chwili rozpoczęcia i zakończenia licytacji, a także wskazanie, że warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Dodatkowo, obwieszczenie musi zawierać wzmiankę, zgodnie z którą prawa osób trzecich nie będą przeszkodą dla przeprowadzenia licytacji oraz przybicia na rzecz nadawcy bez zastrzeżeń, jeśli takie osoby przez rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji ruchomości oraz uzyskały orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Osoba przystępująca do licytacji, zgodnie z postanowieniami opisywanej nowelizacji, może złożyć rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo bezpośrednio uczynić to wobec komornika, który następnie zamieści o tym informację w systemie teleinformatycznym. Co ważne, dostęp do takiego systemu powinny mieć zapewnione sądy rejonowe. Termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej wyznaczać ma komornik, mając na względzie, by trwała ona co najmniej 7 dni, a zakończyła w godzinie urzędowania sądu rejonowego, przy którym dany komornik działa. Już po zakończeniu licytacji, przybicie również ma się odbywać drogą teleinformatyczną, w taki też sposób można uiścić cenę nabycia ruchomości.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną