Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy  - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz o każdym innym miejscu, które zostanie uzgodnione z pracodawcą. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż takie miejsce musi spełniać odpowiednie warunki do wykonywania pracy zdalnej, a więc przede wszystkim warunki lokalowe i techniczne. Uzgodnienie pomiędzy stronami stosunku pracy może nastąpić już przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia. W przypadku trwania stosunku pracy inicjatywa pracy zdalnej może wyjść zarówno od pracodawcy, jak i pracownika, z tym że w przypadku wniosku pracownika wymaga  się, aby był on złożony na piśmie - bez różnicy przy tym czy będzie to forma papierowa czy elektroniczna. 

W nowelizacji, oprócz wyżej opisanego trybu uzgodnienia, został przewidziany dodatkowy tryb przejścia pracownika na pracę zdalną, a mianowicie – na polecenie pracodawcy. Tryb ten, w przeciwieństwie do trybu uzgodnienia, nie wymaga zgodnego porozumienia stron, jednak nie jest do końca arbitralnym uprawnieniem pracodawcy. Nie jest bowiem tak, że pracodawca w każdym czasie oraz niezależnie od warunków mieszkaniowych pracownika może polecić mu wykonywanie pracy zdalnej. Sytuacja taka może mieć miejsce jedynie:

- w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub

- w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Nie są to jednak jedyne warunki, które muszą być spełnione, aby pracodawca mógł skorzystać z tego trybu. Niezbędne dodatkowo jest, aby pracownik bezpośrednio przed wydaniem polecenia, złożył oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. W konsekwencji, jeżeli takiego oświadczenia nie złoży, skorzystanie przez pracodawcę z trybu polecenia nie jest możliwe.

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240).

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną