Depresja a skazanie bez rozprawy - ciekawy wyrok SN - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Depresja a skazanie bez rozprawy - ciekawy wyrok SN

9 lipca 2017

Depresja a skazanie bez rozprawy - ciekawy wyrok SN

W dniu 25 maja 2017 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. akt V KK 129/17. Sąd ten stanął w nim na stanowisku, iż informacja o depresji oskarżonego stanowi sygnał wskazujący na istnienie wątpliwości odnośnie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, wyłączając  tym samym możliwość skazania go bez rozprawy. Sąd w takiej sytuacji nie może bowiem przyjąć, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości. W niniejszej sprawie pewien oskarżony uznany został za winnego popełnienia przestępstwa kradzieży z art. 278 § 1 kk. Za to przestępstwo sąd wymierzył mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności. Skazanie odbyło się na posiedzeniu przeprowadzonym w trybie art. 335 § 1 kpk, zaś uprawomocnienie wyroku nastąpiło we wrześniu 2016 r. Kasację na korzyść skazanego wniósł Prokurator Generalny - Minister Sprawiedliwości, który domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Co więcej, Prokurator Generalny w swojej kasacji podniósł zarzut rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów prawa procesowego, tj. art. 343 § 7 kpk w zw. z art. 335 § 1 kpk, polegającego na niezasadnym uwzględnieniu wniosku prokuratora i wydaniu na posiedzeniu wyroku skazującego wówczas, gdy już na etapie postępowania przygotowawczego, zachodziły uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego, które potwierdziły się zresztą w toku postępowania sądowego, a samo postępowanie toczyło się bez udziału obrońcy, co - jak zauważył autor kasacji - stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 10 kpk. Sąd Najwyższy uznał tę kasację za oczywiście zasadną, uwzględniając tym samym zarzuty Prokuratora Generalnego dotyczące skazania bez rozprawy. Sąd Najwyższy w swoich rozważaniach w pierwszej kolejności odniósł się do art. 335 § 1 kpk, wskazując, iż zgodnie z tym przepisem skazanie na posiedzeniu jest możliwe wówczas, gdy oskarżony przyznaje się do winy, jego postawa wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości. Tymczasem w realiach sprawy nie można było przyjąć, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, bowiem od początku postępowania pierwszoinstancyjnego znana była informacja, wskazująca na istnienie wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego. Oskarżony bowiem w postępowaniu przygotowawczym san oświadczył, że leczy się psychiatrycznie na depresję. Zdaniem Sądu Najwyższego w takiej sytuacji należało wyjaśnić, czy oskarżony w ogóle może ponosić odpowiedzialność karną z uwagi na zakłócenie czynności psychicznych. W opinii SN w sprawie nie zachodziła bezwzględna przyczyna odwoławcza w postaci braku obrońcy w sytuacji obrony obligatoryjnej (art. 439 § 1 pkt 10 kpk), jako że uprawniony organ procesowy nie powziął uprzednio wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, który uzasadniałby ustanowienie obrońcy z urzędu.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną